Fibicon Regulamin

1. Definicje

W niniejszych warunkach „Sprzedający” oznacza sprzedawcę Towarów zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie; „Kupujący” oznacza podmiot nabywający Towary, w tym jego następców prawnych; „Towary” oznaczają towary, produkty, usługi i/lub materiały wytwarzane, importowane, dostarczane i/lub dostarczane dla lub przez Sprzedającego na rzecz Kupującego; „Umowa” oznacza umowę zawartą przez Sprzedającego i Kupującego na dostawę Towarów, określoną w odpowiedniej fakturze Sprzedającego lub w inny sposób w niej przewidziany, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w tym poprzez faktyczne przyjęcie Towarów przez Kupującego i / lub jakąkolwiek płatność za nie, przy czym wyraźnie uzgodniono, że zawarcie której będzie uważane za pełną zgodę na przeprowadzenie wszystkich transakcji przewidzianych w niej na jedynej i wyłącznej podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, chyba że Sprzedający potwierdzi inaczej na piśmie.

2. Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność za Towary będzie wymagalna w dniu dostawy Towarów lub przed tą datą i nie będzie możliwe skorzystanie z rabatu. Płatności otrzymane po dacie wymagalności określonej na fakturze będą obciążone opłatą za usługę, która będzie naliczana od daty wymagalności, niezależnie od tego, czy jest ona wpisana na odpowiedniej fakturze, czy też uzgodniona w inny sposób, według maksymalnej obowiązującej stopy procentowej, a jeśli nie ma – według rocznej stopy 5% powyżej stopy bazowej (na dzień wymagalności odpowiedniej płatności) banku centralnego miejsca siedziby Kupującego. Wszelkie płatności będą dokonywane na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego w tej samej walucie i na te same kwoty, jak określone w odpowiedniej Fakturze Sprzedającego.

3. Ceny, cła i podatki

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ceny podane na fakturze Sprzedającego są cenami netto, z wyłączeniem opakowania i będą uznawane za ceny Ex-works (Incoterms 2010 z późniejszymi zmianami). Ceny oparte są na kosztach produkcji materiałów, robocizny, dostaw, ceł i usług aktualnych w dniu zamówienia. W przypadku istotnego wzrostu takich kosztów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen Towarów lub do anulowania określonej części sprzedaży związanej z niedostarczonymi Towarami. Cła, podatki, opłaty, opłaty wyrównawcze i inne obowiązkowe płatności mające zastosowanie do sprzedaży Towarów w dowolnym czasie, a także opłaty za fracht, ekspres, ubezpieczenie i dostawę, będą ponoszone i opłacane w całości przez Kupującego, chyba że Sprzedający wyraźnie potwierdzi inaczej na piśmie.

4. Dostawa

Wszelkie daty dostawy wskazane na odpowiedniej fakturze Sprzedającego podlegają uzasadnionej korekcie. Przyjęcie przesyłki przez zwykłego przewoźnika lub licencjonowanego publicznego przewoźnika stanowi prawidłową dostawę. Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy, z chwilą odbioru Towarów przez Kupującego lub z chwilą przejścia tytułu własności Towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; pod warunkiem jednak, że w przypadku opóźnienia dostawy z powodu okoliczności spowodowanych przez Kupującego lub leżących w zakresie jego odpowiedzialności, ryzyko utraty przechodzi na Kupującego z chwilą powiadomienia przez Sprzedającego, że Towary są gotowe do wysyłki. O ile nie określono inaczej na piśmie w odpowiedniej fakturze Sprzedającego lub Umowie, wszelkie opłaty, wydatki lub podatki związane z dostawą pokrywa Kupujący.

5. Zastrzeżenie własności

Prawo własności przechodzi na Kupującego dopiero po dokonaniu przez Kupującego pełnej zapłaty ceny Towarów i po uregulowaniu przez Kupującego wszelkich innych zaległych zobowiązań wobec Sprzedającego (jeśli takie istnieją). Kupujący, na żądanie Sprzedającego, podejmie wszelkie środki niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony tytułu własności Sprzedającego do Towarów i zgodnie z prawem powiadomi obecnych lub potencjalnych wierzycieli Kupującego o tytule własności Sprzedającego do Towarów i udziałach w Towarach. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dopóki tytuł własności Towarów nie zostanie przeniesiony, przechowuje on Towary jako miejsce przechowywania towarów i agent powierniczy Sprzedającego oraz będzie bezpiecznie przechowywać i utrzymywać Towary oddzielnie i w dobrym stanie, wyraźnie wskazując własność Sprzedającego do Towarów i odpowiednio odnotuje własność Sprzedającego do Towarów w swoich księgach. Niezależnie od powyższego, Kupujący może wykorzystywać Towary na własny użytek lub sprzedawać Towary, jako powiernik Sprzedającego, stronie trzeciej w normalnym toku działalności poprzez sprzedaż w dobrej wierze po wartości rynkowej, przy czym wpływy z takiego przechowywania, użytkowania lub sprzedaży Towarów, w zależności od przypadku, będą, w zakresie kwoty należnej Sprzedającemu od Kupującego w momencie otrzymania takich wpływów, przechowywane przez Kupującego w zaufaniu do Sprzedającego i specjalnie ustalone, do czasu całkowitej zapłaty wszystkich wymagalnych długów Kupującego wobec Sprzedającego.

6. Gwarancja

W przypadku uzasadnionego i terminowego zgłoszenia wady Fibicon dokona ulepszenia towaru, obniży cenę lub zrealizuje dostawę zastępczą (wymianę) lub przyjmie towar z powrotem za zwrotem ceny zakupu z należytym uwzględnieniem interesów Klienta. Fibicon dokona wyboru naprawy gwarancyjnej. Jeżeli Fibicon nie wywiąże się z obowiązku gwarancyjnego, Klient będzie uprawniony do stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Wszelkie inne roszczenia wobec Fibicon, w szczególności z tytułu szkód bezpośrednich lub wynikowych, są, w zakresie dozwolonym przez prawo, wyraźnie wyłączone. Wypełnienie uzasadnionego zobowiązania gwarancyjnego nie ma wpływu na zobowiązania gwarancyjne podjęte wobec osób trzecich. W związku z tym takie spełnienie nie przedłuża okresu ani w odniesieniu do rękojmi, ani w odniesieniu do gwarancji.

7. Liability

a) O ile Sprzedający w ciągu 30 dni od dostawy Towarów nie otrzyma od Kupującego pisemnego zawiadomienia o jakiejkolwiek sprawie lub rzeczy, z powodu której twierdzi się, że Towary nie są zgodne z Umową, dostarczone Towary zostaną uznane za dostarczone, dostarczone i przyjęte pod każdym względem w pełnej zgodności z Umową, a Kupujący nie będzie uprawniony ani do ich odrzucenia, ani do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych lub innych środków zaradczych w odniesieniu do jakiegokolwiek domniemanego zaniedbania i/lub naruszenia gwarancji i/lub jakiegokolwiek warunku.
b) W przypadku jakiegokolwiek roszczenia, wniesionego z zastrzeżeniem powyższych warunków, Kupujący musi udowodnić Sprzedającemu, że postępował zgodnie z instrukcjami Sprzedającego dotyczącymi użytkowania, pielęgnacji, przechowywania, konserwacji, obsługi i zastosowania Towarów.
c) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich roszczeń i w związku z wszelkimi możliwymi zarzutami, niezależnie od tego, czy są one oparte na zaniedbaniu, umowie lub jakiejkolwiek innej przyczynie działania, będzie ograniczona do (i) wymiany Towarów lub dostarczenia równoważnych towarów; (ii) naprawy lub zapłaty kosztów naprawy Towarów; lub (iii) kredytu w kwocie równej cenie zakupu określonej na odpowiedniej fakturze Sprzedającego lub w kwocie równoważnych towarów, według wyłącznego uznania Sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że środek zaradczy dostępny dla niego, jak określono w niniejszym dokumencie, zastępuje wszelkie środki zaradcze, które mogą być w inny sposób dostępne dla niego, teraz lub w przyszłości, zarówno na mocy prawa, jak i na zasadzie słuszności, odnoszące się do wszelkich strat lub szkód, bezpośrednio lub pośrednio, wynikających z zakupu i / lub użytkowania Towarów, w tym między innymi wszelkich rzeczywistych lub warunkowych szkód, utraty produkcji, utraty zysku, utraty użytkowania, utraty kontraktów lub wszelkich innych wynikowych lub pośrednich strat, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych. Jeśli jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego na mocy niniejszej Umowy zostanie uznane za nieskuteczne zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność Sprzedającego będzie w każdym przypadku ograniczona do minimalnej kwoty odszkodowania, do której Sprzedający może ograniczyć swoją odpowiedzialność, jeśli jest ona wyższa niż cena zakupu określona na odpowiedniej fakturze Sprzedającego.
d) Kupujący, w imieniu własnym i każdej innej strony, która może dochodzić roszczeń w ramach lub za pośrednictwem Kupującego lub niezależnie od Kupującego, w tym pracowników Kupującego, dyrektorów, urzędników, przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych i personelu, zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu zaniedbania, w tym między innymi wszelkich roszczeń związanych z projektem, produkcją, użytkowaniem, opieką, przechowywaniem, dostawą, zastosowaniem lub konserwacją jakichkolwiek Towarów sprzedawanych na podstawie niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy zostały one rzekomo popełnione przez Sprzedającego, czy przez jakąkolwiek inną osobę. Zobowiązanie Kupującego określone w niniejszym ustępie 7 (c) i 7 (d) obejmuje i działa na korzyść Sprzedającego i następców Sprzedającego w dowolnym czasie, jak również podmiotów powiązanych, personelu, przedstawicieli, kierowników, dyrektorów i członków zarządu Sprzedającego. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie skutkować wyłączeniem lub ograniczeniem odpowiedzialności w przypadkach, w których odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi za śmierć, obrażenia ciała i świadome wprowadzenie w błąd.
e) Wszelkie gwarancje, zobowiązania, poręczenia lub zapewnienia udzielone w niniejszym dokumencie przez Sprzedającego są wyraźnie ograniczone do Kupującego w niniejszym dokumencie i nie są przypisywane przez Sprzedającego, bezpośrednio lub pośrednio, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, żadnej innej osobie lub podmiotowi, w tym każdemu kolejnemu nabywcy lub użytkownikowi, miejscu przechowywania towarów, licencjobiorcy, cesjonariuszowi, pracownikowi i agentowi Kupującego.

8. Siła wyższa

W przypadku, gdy zdarzenia siły wyższej dotkną Fibicon lub któregokolwiek z jego dostawców, Fibicon będzie uprawniony do zawieszenia dostaw na czas trwania przeszkody i rozsądny okres rozruchu lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części zgodnie z konsekwencjami zdarzeń siły wyższej. Zdarzenia siły wyższej obejmują, ale nie ograniczają się do: wszelkich skutków żywiołów, takich jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, mróz, burza, powódź; wojna, prawa, akty władz, konfiskaty, przerwy w transporcie, zakazy eksportu, zakazy importu i zakaz tranzytu, międzynarodowe ograniczenia płatności, brak dostaw surowców lub brak energii; przerwy w działalności, takie jak np. eksplozja, pożar, strajki, sabotaż i wszelkie inne zdarzenia, którym można zapobiec jedynie przy nieracjonalnych kosztach i nieracjonalnych z handlowego punktu widzenia środkach.

9. Zgoda w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

Klient wyraźnie zgadza się, że dane osobowe, które zostały i/lub zostaną udostępnione przez Klienta, mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Fibicon do celów marketingowych lub innych celów za pośrednictwem bazy danych klientów. Niniejsza zgoda może zostać odwołana przez Klienta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

10. Postanowienia końcowe

Zastosowanie ma prawo bułgarskie z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy będzie sąd w Sofii właściwy dla przedmiotu sporu. Miejscem wykonania dostaw i płatności jest miejsce siedziby Fibicon. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy lub niniejszych Warunków będą lub staną się nieskuteczne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie, które jest bezskuteczne w całości lub w części, zostanie zastąpione postanowieniem, którego wynik ekonomiczny będzie możliwie najbardziej zbliżony do wyniku postanowienia bezskutecznego. Wszelkie zmiany i modyfikacje umów zawartych pomiędzy Fibicon a Klientem wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej.